Dach odwrócony - transport a praca kierowcy

Dach odwrócony - transport a praca kierowcy

Dach odwrócony, czyli odpowiedni transport!


Kierowca samochodu osobowego kieruje samochodami osobowymi i innymi pojazdami, z wyjątkiem autobusów i motocykli, o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 tony, z przyczepą lekką bądź bez przyczepy, przewożąc osoby lub towar. Przeprowadza czynności kontrolno-obsługowe i konserwacyjne, naprawia usterki w pojazdach, stosuje przepisy ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Niezbędnym wymaganiem w tym zawodzie jest posiadanie prawa jazdy kategorii B, a także aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, które obejmują sprawności i cechy osobowości, które wpływają decydująco na bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Głównym zadaniem pracy kierowcy samochodu osobowego jest bezpieczny transport ludzi lub towarów. Dlatego właśnie kierowca musi znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym, znać budowę kierowanego samochodu osobowego i sprawdzać jego stan techniczny. Prowadzący samochód osobowy powinien przed jazdą wykonać podstawowe czynności, aby zapewnić bezpieczną jazdę samochodem. Warto o tym pamiętać decydując się na przewóz czegoś takiego jak dach odwrócony http://gcl.com.pl/zinco-zielone-dachy/produkty/drenaze/.


Zalicza się do nich: sprawdzenie stanu paliwa oraz płynów eksploatacyjnych, stanu technicznego opon, stanu świateł samochodu, sygnalizacji dźwiękowej, działania hamulców , a także wyposażenia dodatkowego samochodu, które warunkuje bezpieczne wykonywanie zadań przewozowych. Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), porę nocną stanowi osiem godzin pomiędzy godzinami 21:00, a 7:00 rano. O przedziale czasowym pory nocnej decyduje pracodawca. Jeżeli nie dokona wyznaczenia konkretnych 8 godzin pory nocnej, wówczas wszystkie godziny od 21:00 do 7:00 rano są uznawane jako należące do pory nocnej. Pora nocna wynosi w tym przypadku 10, a nie 8 godzin, jak w sytuacji wskazanej w pytaniu. Ma to ważne znaczenie w stosunku do kwestii wynagradzania za pracę w tej porze. Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej (w rozumieniu prawa pracy) przysługuje, prócz standardowego wynagrodzenia, dodatek w wysokości nie mniejszej niż 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wspomniany dodatek może być zastąpiony ryczałtem, jednak tylko w odniesieniu do pracowników wykonujących pracę w godzinach nocnych, w sposób stały poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu musi odpowiadać przewidzianemu wymiarowi pracy w porze nocnej (art. 1518 K.p.). Ma to również odniesienie, jeżeli chodzi o dach odwrócony.


Tu jest sprawa sporna: czy można karać za przekroczenie prędkości na podstawie odczytu z tachografu? W Europie wygląda to następująco: tachograf jest urządzeniem, który jest legalizowany przez firmy, które mają certyfikat producenta, najczęściej jest to niemiecki Kienzle i Urzędu Miar i Wag. Pomimo, iż przyrząd ten ma sprawdzaną zgodność pomiaru prędkości z rzeczywistą, producent nie zakłada odczytu jako dowodu przy określeniu prędkości. Rzeczywistość bywa jednak różna. Pierwszą podstawową różnicą jaka jest pomiędzy „cyfrówką”, a tachografem analogowym jest nośnik, na którym zapisywane są dane. Papierowe tarczki zastąpione zostały specjalnymi kartami chipowymi. Wyróżniamy ich cztery rodzaje, jednak kierowcy są najbardziej zainteresowani tylko jedną z nich: to tzw. karta kierowcy, która może być pomocna jeżeli chodzi o dach odwrócony.


Jednak, aby rozpocząć normalne użytkowanie pojazdu z tachografem cyfrowym trzeba taką kartę sobie wyrobić. Jest to karta imienna, która jest własnością kierowcy, nawet w przypadku, gdy jej zakup zostanie sfinansowany przez pracodawcę. Kartę można zamówić po wypełnieniu specjalnego wniosku i dołączeniu wymaganych dokumentów takich jak: kopia prawa jazdy, zdjęcie kierowcy, kopia dowodu wpłaty oraz po wniesieniu opłaty w wysokości 184,50 zł w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, szczegóły są umieszczone na stronie www.tachograf.pwpw.pl. Posiadanie karty kierowcy jest warunkiem niezbędnym do pracy w samochodzie z tachografem cyfrowym, a za jej brak grozi wysoka kara grzywny dla kierowcy w kwocie 500 zł. W przypadku, gdy kierowca wyrobi sobie kartę, a następnie ją utraci przez kradzież czy zagubienie lub karta ta zostanie uszkodzona nie oznacza to braku możliwości kontynuowania jazdy, jeżeli chodzi o przewóz dachów odwróconych. W takiej sytuacji kierowca musi zgłosić wystawcy karty fakt jej utracenia lub uszkodzenia w terminie 7 dni. Po dokonaniu zgłoszenia kierowca uprawniony jest do prowadzenia pojazdów z tachografem cyfrowym przez 14 dni. W tym czasie należy jednak wyrobić duplikat karty. Przez ten czas kierowca jest zobowiązany do wykonywania tzw. wydruków dziennych z urządzenia przed każdym rozpoczęciem i po każdym zakończeniu jazdy w danym dniu. Wydruki te należy w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu opisać imieniem i nazwiskiem, numerem prawa jazdy, numerem karty kierowcy i własnoręcznie podpisać.


W przypadku tachografu cyfrowego nie ma obowiązku wpisywania nazwy miejscowości, w której zaczynamy i kończymy pracę, a jedynie z listy wybieramy oznaczenie kraju, w którym obecnie się znajdujemy. Wpis manualny, o który pyta nas tachograf zastępuje pole do zapisów ręcznych na wykresówkach. Jeżeli po wyjęciu karty z poprzedniego dnia kierowca wykonywał odpoczynek dzienny, nocował w domu, a swoją kartę kierowcy miał przy sobie, należy wtedy zaznaczyć wpis odpoczynku od ostatniego wyjęcia karty. Po tych czynnościach można już wyruszać w drogę, co ograniczają nam czynności związane z koniecznością wypełniania danych (imię, nazwisko, data, numer rejestracyjny, stan licznika kilometrów), jakie kierowca miał przy stosowaniu tachografu analogowego ukierunkowanego na dach odwrócony. W ciągu dnia pracy trzeba jedynie pamiętać o używaniu tzw. selektora wyboru aktywności. W tachografie cyfrowym aktywność kierowcy wybiera się specjalnym przyciskiem z cyfrą 1 (przycisk z cyfrą 2 przeznaczony jest dla drugiego kierowcy). W czasie gdy pojazd stoi każde przyciśnięcie przycisku zmienia rodzaj aktywności, której symbol wyświetla się na ekranie . Po zakończeniu pracy w danym dniu należy kartę z tachografu wyjąć (w przypadku, gdy kierowca nocuje w pojeździe, a następnego dnia również będzie go używał karta może pozostać w tachografie w celu rejestracji odpoczynku dziennego).


Podsumowując należy podkreślić, że jeśli kierowca posiada kartę i nie jest ona uszkodzona, to nie jest wymagane robienie żadnych wydruków przez kierowcę. Wymagane jest tylko posiadanie przez kierowcę papieru do wykonania wydruku przez osobę, która jest upoważniona do przeprowadzenia kontroli drogowej pojazdu. Wszystkie dane zapisywane są na karcie kierowcy i dodatkowo w pamięci tachografu cyfrowego. Pamiętajmy o tym przewożąc dach odwrócony. Obowiązkiem pracodawcy jest natomiast przy użyciu specjalnych narzędzi np. specjalny klucz do pobierania danych lub komputer ze specjalnym oprogramowaniem podłączony do tachografu i tak zwane karty przedsiębiorstwa, pobierać dane z karty kierowcy minimum raz na 28 dni i dane z pamięci tachografu minimum raz na 90 dni. Wielu kierowców twierdzi, że karta kierowcy oraz używanie tachografu cyfrowego to większe koszty. W praktyce okazuje się jednak, że koszty są mniejsze, ponieważ kierowca ponosi jedynie koszt karty kierowcy, która ważna jest zwykle przez czas 5 lat. Natomiast wydruki co wiąże się z zakupem papieru wymagane są jedynie w przypadku kontroli bądź uszkodzenia lub utraty karty kierowcy. Kierowca używający tachografu analogowego każdego dnia musi używać wykresówek, a przez czas 5 lat zużyje ich powyżej 1 000 szt., co przekracza koszty związane z zakupem karty kierowcy. Należy jednak pamiętać, że karta kierowcy, zakładając, że kierowca ją posiada, jest dokumentem wymaganym przy każdej kontroli, nawet w przypadku gdy kierowca aktualnie porusza się pojazdem wyposażonym w tachograf analogowy.